ERC Homepage ERC Homepage
ERC CONFERENCES
ERC Lectures in Economics
ERC Working Papers
Executive Committee
About ERC
e-mail
METU Home Page
Department of Economics
 

ERC WORKING PAPERS

Uluslararası Gelişmeler Işığında Türkiye Yükseköğretim Sistemi: Temel Eğilimler, Sorunlar, Çelişkiler ve Öneriler

Fikret Şenses

Özet:
Bu yazı, Türkiye yükseköğretim sistemine ilişkin tartışmalar çerçevesinde sistemin temel yapısal özelliklerini ana hatlarıyla değerlendirmekte ve sistemin son yılardaki hızlı genişlemesine ve karmaşık yapısına dikkat çekmektedir. Sistemin hedefleri arasındaki çelişkilere işaret edilmekte, karşılaştığı kimi temel sorunlar ana hatlarıyla incelenmekte ve çözümlerine yönelik olarak öneriler geliştirilmektedir. Sorunlar arasında, fırsat eşitsizliği, sistemin tek merkezden yönetilmesi, kendi içinde etkileşen bir akademik topluluk oluşturma güçlükleri ve araştırma gündeminin yerel anlamlılık yörüngesine oturtulamaması ön plana çıkarılmaktadır. Nicel hedeflere yönelimin nitelik üzerinde çeşitli alanlarda yarattığı olumsuz etkiler sistemin bugünkü hedeflerinin başlıca çelişkisi olarak değerlendirilmektedir. Yükseköğretim sistemini oluşturan kuruluşların hedefleri açısından farklılaştırılması, sistemin bu farklılaşma doğrultusunda ve bugünkü karmaşık yapının ortaya çıkardığı yönetim güçlükleri karşısında yeniden yapılandırılması ve fırsat eşitliğine, akademik özgürlüklere duyarlı, toplumla daha yakından ilişkili, eğitim süreçleri işgücü piyasalarıyla, araştırma gündemi toplumsal sorunlarla daha yakından ilişkilendirilmiş bir akademik ortamın oluşturulması çalışmada geliştirilen öneriler arasında yer almaktadır.

Full Text (in Adobe Acrobat format)

2007

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996