ERC Homepage ERC Homepage
ERC CONFERENCES
ERC Lectures in Economics
ERC Working Papers
Executive Committee
About ERC
e-mail
METU Home Page
Department of Economics
 

ERC WORKING PAPERS

İmalat Sanayi ve Kirlilik: Bir Kirli Endüstri Sığınağı Olarak Türkiye?

Elif Akbostancı, G.İpek Tunç and Serap Türüt-Aşık

Özet:
1960'larda hızlanan sanayileşme sürecinde gelişmekte olan ülkelerin endüstriyel faaliyetlerinin sadece tekstil gibi geleneksel emek yoğun endüstriler ile sınırlı kalmayıp, aynı zamanda çelik, petrokimya, gübre, kağıt gibi yüksek oranda kirlilik yaratan ve bu ülkelerin geleneksel olarak karşılaştırmalı üstünlüğe sahip olmadıkları alanlara da kaydığı gözlenmiştir. Gelişmiş ülke tüketicilerinin temiz çevre taleplerinin artmasının ve çevreyle ilgili yasal düzenlemelerin ‘kirli endüstri’lerin (dirty industry) maliyetlerini arttırmaya başlamasının yüksek oranda kirlilik yaratan bu sektörlerin gelişmiş ülkelerdeki paylarının giderek azalmasında rol oynadığı iddia edilmektedir. Aynı zamanda gelişmekte olan ülkelerin tüketicilerinin çevre duyarlılıklarının az olması ve bu ülkelerin çevre ile ilgili yasal düzenlemelerinin gevşek olması ya da olmaması nedeniyle gelişmekte olan ülkelerin bu sektörler için doğal bir sığınak oluşturdukları iddia edilmektedir. Bu görüşe göre günümüzde ‘kirli endüstri’ler gelişmiş ülkelerden gelişmekte olan ülkelere doğru göç etmektedirler. Bu hipoteze literatürde “kirlilik sığınağı hipotezi” (pollution haven hypothesis) adı verilmektedir.
Bu çalışmada öncelikli olarak Türkiye imalat sanayiindeki kirli endüstrilerin saptanması hedeflenmektedir. Bu amaçla ilk olarak imalat sanayiinin var olan kirlilik verileri kullanılarak bir seri kirlilik indeksi geliştirilmekte ve Türkiye imalat sanayiinin bu ölçütler çerçevesinde değerlendirmesi yapılarak kirli ve temiz endüstriler saptanmaktadır. Daha sonra kirli endüstrilerin toplam üretim, istihdam, ve ticaret içerisindeki payları, bu değişkenlerin tarihsel gelişimleri de göz önüne alınarak incelenmekte ve elde edilen bulguların yardımıyla Türkiye’nin bir kirlilik sığınağı olup olmadığı tartışılmaktadır.

Full Text (in Adobe Acrobat format)

2004

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996