ERC Homepage ERC Homepage
ERC CONFERENCES
ERC Lectures in Economics
ERC Working Papers
Executive Committee
About ERC
e-mail
METU Home Page
Department of Economics
 

ERC WORKING PAPERS

Türkiye'den Yurt Dışına Beyin Göçü: Ampirik Bir Uygulama

Aysıt Tansel and Nil Demet Güngör

Özet:
Gelişmekte olan ülkelerden gelişmiş ülkelere gerçekleşen nitelikli işgücü göçü gelişmekte olan ülkeler açısından yüksek maliyetli bir hibe olarak nitelendirilebilir. Türkiye’den yurt dışına nitelikli işgücü göçü özellikle son dönemlerde peşpeşe yaşanan ekonomik krizlerden sonra daha da önem kazanmaktadır, çünkü ekonomik krizlerin ardından eğitimli gençlerde işsizlik önemli bir ölçüde artmıştır. Bu çalışma, 2002 senesinin ilk yarısında gerçekleştirilen bir anket uygulamasının sonuçlarına dayanmaktadır. Anketin hedef kitlesi yurt dışında öğrenimlerini sürdüren lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri ile üniversite eğitimli işgücü olarak belirlenmiştir. Anketlerden elde edilen verilerle, çalışan profesyonellerin ve öğrencilerin Türkiye’ye geri dönme olasılıkları ve nedenleri, sıralı probit modeli ile kurgulandı ve kestirimler yapıldı. Literatürde, yüksek nitelikli işgücünün yurt dışına göç etmesinde ekonomik nedenlerin önemi vurgulanmaktadır. Yurt dışında kazanılan yüksek maaşlar, beyin göçünün en önemli nedenlerinden biri olarak görülmektedir. Çalışmamızda beklenenin aksine yurt dışında çalışanların Türkiye’ye geri dönmeme kararında yurt dışındaki yüksek gelirler istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır. Öğrenci grubunda ise gelir farkları beklenildiği gibi önemli bulunmuştur. Öğrencilerin yurt dışında kalma kararındaki en önemli çekici faktör yurt dışındaki sistemli ve düzemli yaşam tarzı olmuştur. Yurt dışında çalışanların Türkiye’ye geri dönmeme kararındaki en önemli itici nedenlerden biri ise Türkiye’deki ekonomik ve siyasî istikrarsızlık olmuştur. Analizde, her iki grup için Türkiye’ye geri dönme veya yurt dışında kalma kararında gitmeden önceki dönme niyetleri ve ailenin rolü önemli çıkmıştır.

Full Text (in Adobe Acrobat format)

2004

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996